Α' Γλώσσα


Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020

 

  1. Να γράψεις δίπλα από κάθε γράμμα το κεφαλαίο του.

μ ......     γ ......    λ ......    υ ......    θ ......

 

   2. Να γράψεις δίπλα από κάθε γράμμα το μικρό του.

Η .....    Χ ......    Ζ ......    Λ ......    Μ ......

 

  3. Να συμπληρώσεις τα κενά με Ου ή ου.

Η Λ.......κία και η Ρ......΄λα αγοράζ........ν  ρ......΄χα.

Ο κ.......μπάρος τ...... Γιώργ...... πίνει .....΄ζο και τρώει λ........κάνικα.

Ο παππ.....΄ς της ......ρανίας π......λάει  λ......κ......μάδες και κ......λ.....΄ρια.

 

  4. Να συμπληρώσεις τα κενά με Β ή β.

Το ....ιολί του ....λάση είναι ....αρύ.

Ο ....αγγέλης  ....αδίζει στο λι....άδι.

Ο Σά......ας  ....λέπει το  ....ουνό.

 

Καλό διάβασμα!

Γεωργία Γκούμπλια