Μαθησιακό περιβάλλον

Στην πρώτη τάξη φροντίζουμε για τη δημιουργία του κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος.

Έτσι, λαμβάνουμε υπόψιν μας τα ενδιαφέροντα των μαθητών,

δίνουμε έμφαση στο γνωστικό κομμάτι με ευχάριστο τρόπο,