Μελέτη Περιβάλλοντος

Στην ενότητα που αφορά τα Φυτά συζητήσαμε για τα μέρη των φυτών και την ανάπτυξή τους.