Νέος αριθμός επικοινωνίας

Με την ένταξη του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου στο "Σύζευξις ΙΙ", η σχολική μας μονάδα, όπως και όλα τα σχολεία, αλλάζει αριθμό τηλεφώνου.